Blog

O skupinové analýze

Skupinová analýza je založena na předpokladu, že lidé jsou primárně bytosti společenské. Od prvního dne, kdy přijdeme na svět, jsme na mnoha úrovních propojeni s ostatními lidmi v malých skupinách – v rodině, ve školní třídě, v pracovním týmu atd. Skupinoví analytici ze své zkušenosti vědí, že lidem lze nejlépe porozumět v sociálním prostředí. Naše problémy ve vztazích a komunikaci s druhými vznikly v lidských skupinách, a proto nám prostředí skupiny může pomoci tyto potíže uzdravit a vyřešit nejlépe.

Skupinová analýza je minimálně stejně účinnou formou léčby jako individuální terapie. Metoda je založena na psychoanalytické vývojové teorii, na dalších původních i novějších psychoanalytických teoriích, na teorii pole a na systemických přístupech. Čerpá z poznatků skupinové dynamiky.

Cílem skupiny je poskytnout chráněný a soukromý prostor, v němž spolu mohou členové komunikovat bez obvyklých společenských omezení. Postupně se ve skupině vytvoří emoční klima, které umožní volně plynoucí komunikaci – skupina sama se tak stává hybnou silou léčby a změny. Členové skupiny se prostřednictvím rozmanitých interakcí a vzájemných komunikací dostávají do kontaktu s vlastním nevědomím a nevědomými částmi sebe a stávají se celistvějšími a více integrovanými; porozumí svým potřebám a prožívání, a získají tak větší zralost a svobodu v reálném životě.

Každý člen využívá skupinu jinak pro svůj specifický úkol a postupuje svým vlastním tempem. Skupina se setkává jednou týdně na 90 minut. Protože naše potíže vznikají v průběhu let, doporučuje se účast ve skupině déledobě.

Aktuálně nepřijímám nové členy. Skupina je v současné chvíli plně obsazena. 

 

About Group Analysis

A THE GROUP MEETS EVERY TUESDAY FROM 7 TO 8:30 P.M. DOWNTOWN PRAGUE

I am offering group analytic treatment for English speakers in the center of Prague. If you join the group, I provide a confidential and holding environment to help you understand and cure your difficulties, and an open space for your personal growth and maturation. The group is open to everyone who seeks support, experiences nervousness, anxiety, sadness, loneliness, a sense of not belonging among others, who faces problems in relationships or communication, struggles with low self-esteem, or looks for a better understanding of self and others.

Group analysis assumes that human beings are primarily social beings. From the day we are born, our lives are on multiple levels interconnected with other people in small social groups: family, class, work team, clubs, sports teams, etc. Group analysts are convinced that individuals cannot be understood outside of social environment. Since our difficulties in relating to, and communicating with others develop in groups – groups can provide best environment for their resolution.

Group analysis is at least as efficient a form of treatment as individual psychotherapy. The method springs from psychoanalytic developmental theories and other psychoanalytic theories, as well as from field and systemic theories. Group analysis supports personal growth and greatly improves self-knowledge as well as the understanding of human relationships and experience.

The goal of the group is to provide well protected and private space for its members to communicate openly and with the minimum of the usual social constraints. Emotional climate and free-floating communication are gradually created and enable the group itself to become the means of change and personal growth. Such group climate enables members to get in touch through manifold interactions and communications with unconscious or hidden parts of themselves, to become a more integrated and self-contained person, and to learn from experience. Group members become well acquainted with their needs and emotions and gain new maturity and personal freedom in real life.

Every member uses the group differently for his or her specific purpose and at his/her own pace. The group meets once a week for 90 minutes. Long-term committment is recommended.